Högläsning i skolan

Att lära sig läsa handlar om att lära sig läsa olika texter, förstå genrer, berättartekniker och författares olika sätt att beskriva, förklara och berätta. Det handlar om att ständigt utveckla kritiskt tänkande och försöka förstå hur författare samtalar med varandra genom olika texter.

Högläsningen kan vara en viktig del i detta, dels för att ge eleverna något att lära, tänka och lyssna till, dels för att utveckla samspel med och i texter. Högläsning kan i skolan till exempel innebära att eleverna lyssnar till, talar och samtalar om och deltar i gemensamma texter höglästa av läraren. Lärare kan genom högläsning visa hur och vad författare berättar och hur de väljer att berätta. Det handlar såväl om att åslådliggöra författarnas innehåll och skapa gemenskap med dem, som att lära sig formen för hur man berättar. Grammatik och meningsuppbyggnad erbjuds i högläsningen. Läraren artikulerar skriven text. Den höglästa texten är en bro över till skriftspråket.

Kursplanen i svenska beskriver att eleverna ska få möta några skönlitterära författare och illustratörer. Texterna som elever möter ska göras eller vara elevnära. Högläsningen ger även eleverna möjligheter att tillägna sig innehåll på ett mer sinnligt sätt. Om vi visar texten samtidigt som vi läser den kan ögonen följa med i texten, öronen få höra och spänningen kännas i gemenskap med klasskamrater.

Genom högläsningen kan eleverna få uppleva hur olika genrer låter och också härleda genrer utifrån jämförelser och samtal. En lista kan högläsas. En saga kan högläsas. En faktatext kan högläsas. Att det är skillnad på olika texter kan läraren problematisera genom att undervisa och ge eleverna möjlighet att undersöka.

Kursplanen i svenska berör ocksåå att undervisningen ska åskådliggöra skillnaden mellan tal och skrift. Under rubriken språkbruk kan vi läsa att undervisningen ska beröra språkliga strategier, hur att uttrycka sig nyanserat och hur språk inte bara handlar om tal, lyssnande, skrivande och läsande utan hur vi uttrycker språk med gester och mimik. Högläsningen innehåller alla dessa aspekter av språket.

Att få delta i högläsning och lyssna till berättelser är att dela upplevelser med andra. I klassrummet betyder det att ingå i gemenskap med lärare och kasskamrater.

Många texter som elever ska läsa är komplicerade och sprängfyllda med stoff som eleven ska lära sig. Läraren kan lyfta fram exempel på faktatexter och befria eleverna från den tomma känslan av att inte förstå. Genom att åskådliggöra ett stycke kan läraren också lära sig vad och hur eleverna förstår.

Att det finns många fördelar med att använda sig av högläsning i skolan är inte svårt att ta till sig. Men viktigt att ha i åtanke är också att skolan också kan stötta och bejaka föräldrars högläsning i hemmet genom att tala om den och berätta hur högläsningen i hemmet kan bidra till elevernas lärande i skolan och hur den stärker elevernas förhållande till läsning. Varför inte ta en del av nästa föräldramöte till att prata om högläsningens betydelse och ge tips till föräldrarna hur de kan komma igång med högläsning hemma.

Skolan och lärarna kan också ge barn läxor där föräldern ska lyssna till barnets läsning, men lika gärna också läxor där barnet ska lyssna till förälderns läsning.