Till dig som är lärare

Här kommer lite tips till dig som lärare inspirerade av Anne-Marie Körlings bok Den meningsfulla högläsningen:

Att som lärare själv pröva undervisningsböckernas texter genom att högläsa kan vara ett sätt att förstå deras komplexitet, styrkor och svårigheter. Detta kan man göra tillsammans med kollegor. Det betyder att man högläser ett kort stycke för att pröva hur man själv förstår, hur läsförmågan utmanas, om man kan omsätta texten till egna meningar och knyta dem till sin egen erfarenhet. Detta bidrar till medvetenhet om vad för texter vi ger eleverna och vad vi kan undervisa om och kring då det gäller textförståelse.

  • Pröva att högläsa ämnesböckerna inom kollegiet.
  • Diskutera det innehåll som finns i böckerna som eleverna ska lära sig ur.
  • Försök beskriva med egna ord hur litteraturen presenterar ämnet.
  • Försök beskriva hur läraren ska undervisa i samspel med kursbokens innehåll så att eleverna förstår texten och har strategier att möta den.
  • Hur förklaras ämnesspecifika ord och hur kan dessa göras elevnära utan att begreppen ersätts med enklare förklaringar?
  • Hur kan eleverna möta texten genom högläsning?
  • Hur diskuterar vi texter med eleverna?
  • Vad är lärarens roll tillsammans med en kurs- eller ämnesbok?
  • Hur skapas textrelation och textrörlighet, dvs hur kan eleven förstå texten och hämta infallsvinklar och knyta an till andra textupplevelser som åskådliggör det vi undervisar om?